אבהות

אבהות

אבהות: קביעת האבהות, הנה חלק מעניין כשרות היוחסין וכן רלוונטית לקביעת הכשירות לנישואין, איסורי החיתון והחיוב במזונות הילדים. במשפט הישראלי אין הגדרה של "אבהות" ולפיכך גם בעניין זה, חל, לגבי יהודים, הדין העברי.

כשרות יוחסין של קטינים הנו עניין המופיע בסימן 51 לדבר המלך כעניין של נישואין ולפיכך, לגבי יהודים חל עליו הדין העברי, דין תורה. מה גם שעניין היוחסין רלוונטי לקביעת הכשירות לנישואין שגם לגביה, כפי שפורט לעיל, חל הדין העברי.

בעניין מזונות הילדים, קובע החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט 1959 בסע' 3 כי: "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה." לפיכך, לגבי יהודים, החייבים במזונות ילדיהם ע"פ דינם האישי-הדין העברי, לא חל  החוק כי אם דין תורה.

על משמורת הילדים, המהווה למעשה, חלק מהמושג הכולל של אפוטרופסות, חל חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב, 1962, שהוציא את האפוטרופסות מענייני המעמד האישי והחיל עליה את החוק האזרחי.

יוחסין

ילד שנולד להורים נשואים זה לזה

ייחוסו של ילד מנישואין כשרים הולך תמיד אחר ייחוסו של אביו: בן כוהנת וישראל יהא ישראל ובן כהן וישראלית יהא כהן

ילד להורים שקידושיהם תופסים אבל היו אסורים כמו נישואי כהן לגרושה או ממזרת לישראל הדין הוא שהוולד הולך אחר הפגום שבשניהם היינו אם אחד מהוריו ממזר, יהיה גם הילד ממזר.

חלל – ילד שאביו כהן שנשא לאישה מי שאסורה לו מן התורה היינו: גרושה או אישה שנבעלה ע"י גוי. בן חלל, נחשב לכהן פסול, לא חלות עליו הלכות הכהונה, ולפיכך רשאי למשל לשאת גרושה. בת חללה כזה אסורה להינשא לכהן. אין אסור לנישואין בין חלל וישראלית, בין חלל ובת כהן ובין חללה וישראל, אלא רק בין חללה לכהן.

ילד שנולד מחוץ לנישואין

ילד הנולד מן הפנויה:

ילד הנולד להורים שאינם נשואים זו לזה אך, לו רצו, היו רשאים על פי דין תורה להינשא. אמנם קיום חיי אישות ללא נישואין אסור על פי הדין העברי והבעילה נחשבת בעילה לשם זנות, אולם אין בכך כדי לפסול את הולד, והוא נחשב ישראל כשר לכל דבר ורשאי גם להינשא לכהונה.

ממזר:

ילד הנולד להורים שחיי האישות ביניהם הנם בבחינת ערווה מן התורה, עונשם כרת או מיתה ואין קידושין ונישואין ביניהם תופסים , כמו: קרובי משפחה האסורים זה לזה או אישה נשואה וגבר זר שאינו בעלה. להבדיל ממי שאסורים רק באיסור לאו, שהוא איסור קל יותר, כמו: כהן וגרושה, שילד הנולד להם אינו ממזר.

ממזר או ממזרת אסורים להינשא לבן או לבת ישראל ומותרים רק לממזר אחר או לגרים. איסור הנישואין של הממזר לישראל הנו איסור לאו ולכן אם נישא הנישואין תופסים אך אסורים. ילדו של ממזר הנו ממזר גם הוא וכן ילדו שלו וכו' יישארו ממזרים.

נישואיהם לישראל יתפסו אך כופין לגירושין. ילדיהם יהיו ממזרים (ר' לעיל).

ילד שנולד להורים שרק אחד מהם יהודי:

נישואין בין יהודי לשאינו יהודי אינם תופסים לפי דין תורה. בין אם נישאו ההורים ובין אם לאו, מתייחס הילד אחר האם, אם האם גויה, יהיה הילד גוי. אם האם יהודיה כשרה  יהיה הילד יהודי כשר, אם האם מזרת, יהיה הילד ממזר וכו'.

כאשר אשת איש נבעלת לגבר יהודי זר, שאינו בעלה, הילד ממזר. אך, אם הגבר הבועל הנו גוי, מתייחס הילד אחר האם אם ואם האם יהודיה כשרה, גם הילד יהודי כשר ואינו ממזר.

שתוקי:

 ילד לאם יהודיה שאינה אומרת או אינה יודעת מיהו אבי הוולד נקרא שתוקי, ("שתוקי – ששואל מיהו אביו ומשתקים אותו") החשש הוא שמא אבי הילד היה ממזר ולפיכך הילד הנו ספק ממזר. אולם אם רוב האנשים המתגוררים במקום מגורי האם ורוב האנשים הרגילים לבוא לשם כשרים, הולכים אחר הרוב, מניחים כי גם אבי הילד היה כשר והילד נחשב ככשר. אין לחשוש שמא היה האב גוי, שכן במקרה כזה, מתייחס הילד אחר האם שזהותה ידועה.

אסופי:

ילד  שנאסף מן השוק וגם אביו וגם אמו בלתי ידועים. אם מצאו את הילד בתוך או ליד עיר שרובה גויים, הוא נחשב לגוי. אם הוא נמצא בתוך או ליד עיר שרובה יהודים, הוא נחשב לספק ממזר. כאן לא תועיל בדיקה שתוודא כי רוב היהודים בעיר הנם יהודים כשרים, כמו בעניין השתוקי, שכן העובדה שהילד ננטש ע"י הוריו מהווה רגליים לדבר, שמדובר בילד ממזר, שהוריו רצו להיפטר ממנו. האסופי אסור לשאת ישראלית כשרה, שמא הוא ממזר ואסור לשאת ממזרת, שמא הוא יהודי כשר.

קביעת אבהות

ילד שנולד מאישה נשואה :

הכלל הוא: "רוב בעילות אחרי הבעל", לפיכך, ילד הנולד מאישה נשואה, חזקה עליו שבעלה של אמו, הנו אביו. הכלל תקף גם אם האישה ידועה כפרוצה ביותר ובלבד שהבעל אינו מכחיש במפורש שהילד שלו.

כאשר הבעל מכחיש כי הילד שלו, או כאשר בלתי אפשרי שהבעל הוא אבי הילד למשל כאשר הבעל שהה בחו"ל ב 12 החודשים שלפני הלידה, הוליד ממזר. אם הילד נולד תוך תקופה של פחות מעשרה חודשים מאז היעדר הבעל, הילד כשר.

ילד שנולד מן הפנויה:

כשאין ידוע מי האב, יהודי כשר שיטען כי הוא אבי הילד, יהיה נאמן והילד יהיה יהודי כשר. ממזר שיטען כי הוא אבי הילד, לא יהיה נאמן לפסול את הילד ולעשותו ממזר.

ילד שנולד להורים שרק אחד מהם יהודי:

על פי דין תורה, אין יחס של אבהות אצל גויים. אם האם גויה, הילד הנו גוי ואין לאביו היהודי יחס של אבהות כלפיו. אם האם יהודיה, הילד יהודי ואין לאביו הגוי יחס של אבהות כלפיו. בשני המקרים ואין לאב כל מעמד משפטי לגבי הילד.