אפוטרופסות

אפוטרופסות

אפוטרופסות: האפוטרופסות מוסדרת בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב, 1962

בני אדם שמפאת גילם הרך או בריאותם השכלית הלקויה אינם יכולים לדאוג לעצמם ושהחוק שולל מפעולותיהם את התוקף המשפטי, זקוקים לאדם שהחוק מעניק לו את הסמכות לדאוג לגופם ולרכושם ושפעולותיו שהוא עושה בשמם תחייבנה אותם, הוא האפוטרופוס.

סמכות האפוטרופוס נובעת מהוראת החוק עצמו או ממינוי ע"י ביהמ"ש או ביה"ד או ביה"ד, אם הוא מוסמך.

האפוטרופסות היתה בעבר חלק מענייני המעמד האישי, שהוסדרו בדבר המלך במועצתו. עם חקיקת חוק האפוטרופסות, הוצא העניין מענייני המעמד האישי והוחל לגביו החוק.

בחירה ומינוי אפוטרופוס

אפוטרופוס טבעי ואפוטרופוס ממונה

אפוטרופוס טבעי:

אפוטרופוס טבעי קיים רק לגבי קטינים. לפי ס' 14 לחוק "ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים". במילוי תפקידם עליהם לפעול ביחד, היינו תוך הסכמה. חזקה על כל הורה שפעל בהסכמת רעהו. הטוען אחרת, עליו הראיה. אם הוכח או אם אין חולק כי לא היתה הסכמה, אין תוקף משפטי לפעולה. רק בעניין, שאינו סובל דיחוי, רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו. בענייני רכוש רשאי כל אחד מהם לבקש את הכרעת ביהמ"ש; בעניינים אחרים עליהם לפנות יחד לביהמ"ש כדי שיכריע.

כאשר ההורים חיים בנפרד, הסכם ביניהם לגבי ענייני האפוטרופסות צריך לקבל את אישור ביהמ"ש. לא הגיעו ההורים להסכמה, יכריע ביהמ"ש ע"פ עקרון טובת הילד.

ביהמ"ש רשאי להטיל פיקוח על הורה שאינו מסוגל לקיים או המזניח את חובותיו בנוגע לשמירת רכושו של הקטין או שנשקפת ממנו סכנה לרכוש הקטין. ביהמ"ש רשאי לשלול ממנו את האפוטרופסות או להגבילה.

אם אחד ההורים מת, אינו מסוגל או אינו יכול מטעמים משפטיים למלא חובותיו כאפוטרופוס או לא הכיר בקטין כילדו בהיותו לא נשוי להורה השני, יהא ההורה השני אפוטרופוס טבעי יחיד על הקטין, אך ביהמ"ש רשאי למנות אפוטרופוס נוסף אליו, באופן כללי או לעניינים מיוחדים, אם ראה סיבה מיוחדת לכך.

אפוטרופוס ממונה:

האפוטרופוס ימונה באותם המקרים בהם הצורך באפוטרופסות אינו יכול לבוא על סיפוקו ע"י אפוטרופסים טבעיים:

א. אדם שאי אפשר עדיין לזהותו לכן אי אפשר לדעת אם יש או אין לו אפוטרופסים טבעיים.
ב.  קטין שלגבי שני הוריו קיימת סיבה חוקית מספקת לשלילת האפוטרופסות.
ג.  פסול דין, היינו אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו.
ד. אדם אחר שאינו יכול דרך קבע או ארעי לדאוג לענייניו כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם בעדו.
ה. עובר.

בחירת האפוטרופוס

על ביהמ"ש להתחשב בטובת החסוי לפי כל נסיבות העניין פרט לכך, הוא אינו מוגבל, בד"כ בבחירת המועמד. אם הורי החסוי או בן זוגו קבעו בצוואתם מועמד לאפוטרופסות או הורו שם על עניין אחר מענייני האפוטרופסות הנתונים לשיקול דעת ביהמ"ש או האפוטרופוס והצוואה קוימה כדין. במקרה זה על ביהמ"ש למלא אחרי הוראות אלו שבצוואה בתנאי שלא תיפגע זכותו של ההורה החי להיות אפוטרופוס טבעי. גם כאן רשאים ביהמ"ש או האפוטרופוס לסטות מהוראות הצוואה, אם טובת החסוי דורשת זאת.

אפשרי מינוי של מספר אפוטרופסים, אם דורשת את טובת החסוי, ואף לחלק ביניהם את התפקידים, או להורות כי יפעלו רק ביחד, אף אם אחד האפוטרופסים,  הוא האפוטרופוס הטבעי. מינוי אפוטרופוס נוסף להורה יהיה רק אם קיימת סיבה מיוחדת לכך ואחרי שניתנה להורה הזדמנות להשמיע טענותיו. אם נתפנה מקומו של אחד האפוטרופסים או אם חדל לפעול, על האחר להודיע על המצב לביהמ"ש ובינתיים ימשיך לבדו בתפקידו.

לפני מינוי האפוטרופוס יש לשמוע דעת החסוי, אם ניתן לבררה. גם אם היה פגם במינוי תהא פעולה של האפוטרופוס תקפה אם נעשתה כלפי אדם שלא ידע ולא היה חייב לדעת על הפגם.

סמכויות האפוטרופוס

סמכויות ותפקידו של האפוטרופוס הנם לדאוג לגופו של החסוי, לרכושו ולענייניו המשפטיים. עליו לדאוג לגופו ולנפשו של החסוי, כלומר, לטיפול בו, לגידולו וחינוכו, ולצורך זה להשגיח עליו ולקבוע את מקום הימצאו, כמו שהדבר מוטל על האב, היינו אך ורק לטובת החסוי. לצורך כך הוא רשאי להוציא מרכוש החסוי את ההוצאות הדרושות לצרכים אלו לפי הנראה לו ובהתחשב בהיקף רכושו של החסוי.

על האפוטרופוס להשקיע את הרכוש בצורה זהירה, על מנת שתישמר הקרן והחסוי יתפרנס מן הפירות.

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ( דרכים להשקעת כספי חסוי ), התש"ס 2000, שהחליפו תקנות קודמות משנת 1979, קובעות את דרכי השקעת כספי החסוי, תוך התחשבות בצרכיו.

בד"כ מוסמך האפוטרופוס לייצג את החסוי ולפעול למענו בכל דבר הדרוש למילוי תפקידו. אולם, בעניינים בעלי חשיבות מיוחדת, בעניינים שמטבעם עלולים להביא נזק לחסוי,  כשנדרש להוציא נכסים מרשותו של החסוי או כשקיים ניגוד אינטרסים בין האפוטרופוס ובין החסוי, נשללת סמכות האפוטרופוס לייצג את החסוי אלא אם ביהמ"ש אישר את פעולותיו מראש.

בפעולות בין החסוי לאפוטרופוס, הוריו, בן זוגו או קרוביו של האפוטרופוס, פרט לקבלת מתנות הניתנות לחסוי, אין האפוטרופוס מוסמך לייצג את החסוי בלי אישור מראש מטעם ביהמ"ש או אפוטרופוס אחר שנתמנה למטרה זו.

אחריות האפוטרופוס

האפוטרופוס פועל כדרך שאדם מסור היה פועל בנסיבות העניין, ואם יפר חובה זו יהא אחראי כלפיו בעד כל הנזק שייגרם ע"י מעשיו או מחדליו, אלא אם האפוטרופוס פעל בתום לב והתכוון לטובת החסוי.

כאשר קיים ספק אצל האפוטרופוס בעניין פעולות עבור החסוי, עליו לפנות לביה"ד או לביהמ"ש על מנת לקבל הור' ורשות ממנו, ובמיוחד כשמדובר בשימוש בכספי הקטין לצורך עסקיו, בהלוואת כספיו לאחר, בעשיית פעולה הנוגעת לבעלות על רכוש הקטין בהענקת מתנות מרכוש החסוי. אפוטרופוס שפעל ע"פ אישור ביהמ"ש, לא יהא חב באחריות אישית על פעולתו.

הסכמת האפוטרופוס

לא יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבית-המשפט את הסכמתו לכך. לאחר שמונה אפוטרופוס, טעונה כל פעולה משפטית של חסוי, הסכמת האפוטרופוס, פעולה שלא קבלה הסכמה ניתנת לביטול.

החלפת האפוטרופוס

האפוטרופוס אינו רשאי למנות בעצמו אחר במקומו. כל חילופין באישיותו של האפוטרופוס זקוקים לאישור ע"י מינוי חדש מטעם ביה"ד או ביהמ"ש אחרי שחרור האפוטרופוס הקודם.

סיום תפקיד האפוטרופוס

פקיעת האפוטרופסות:

האפוטרופסות על קטין פוקעת משנהיה בגיר. עפ"י החוק, אדם נחשב לבגיר כשהגיע לגיל 18. האפוטרופסות על פסול דין פוקעת מיד עם ביטול פסלותו ע"י ביהמ"ש. האפוטרופסות על אחרים פוקעת מן היום שבו, לפי קביעת ביהמ"ש, חדלו להתקיים הסיבות שהביאו לאפוטרופסות או הושגה מטרתה. האפוטרופסות פוקעת בכל מקרה עם מותו של החסוי.

משפקעה האפוטרופסות, על אפוטרופוס להגיש לביהמ"ש דו"ח סופי ולמסור לחסוי, או למי שביהמ"ש יורה, את נכסי החסוי ואת המסמכים הנוגעים להם. במידה שהם בידו או בפיקוחו. ביהמ"ש רשאי לחייב את האפוטרופוס לסיים פעולות, שהחל בהן בעודו אפוטרופוס.

שחרור האפוטרופוס

פיטורין:

האפוטרופוס יפוטר מתפקידו, מבלי שתחוסל ע"י זה האפוטרופסות כשלעצמה, אם ביהמ"ש ימצא שטובת החסוי דורשת זאת, כגון: האפוטרופוס הוציא הוצאות מכספי החסוי שאין להצדיקן, השתמש ברכוש החסוי לא לטובתו, עשה פעולות, שהתברר כי הן לרעת החסוי ללא רשות ביהמ"ש כך שהתעורר ספק ביושרו. ביהמ"ש רשאי לפטר כל אפוטרופוס ואף את ההורים שהנם האפוטרופסים הטבעיים.

התפטרות:

אפוטרופוס רשאי להגיש הודעת התפטרות בכתב לביהמ"ש. כדי שהפיטורין יהיו ברי תוקף, דרוש צו מטעם ביה"ד או ביהמ"ש שמינה את האפוטרופוס. הצו יינתן רק עם מינוי אפוטרופוס אחר במקומו של הראשון.