דיני ירושה וצוואה

דיני ירושה וצוואה

דיני ירושה: דיני הירושה בישראל קבועים בהוראות חוק הירושה, תשכ"ה 1965.

הירושה
סע’ 1 לחוק קובע, כי לאחר מותו של אדם מתחלק עזבונו בין יורשיו, העברת העיזבון יורשים היא ה"ירושה".

היורשים
סע’ 2 לחוק קובע, כי כאשר אדם ערך צוואה, גוברות הוראות הצוואה על הוראות החוק ויורשיו יהיו היורשים המפורטים בצוואה אולם, במידה ואין צוואה יהיו היורשים יורשים על פי דין היינו היורשים המפורטים בחוק הירושה.

ירושה על פי דין

ירושה על פי דין
סע’ 10 לחוק קובע כי יורשים על פי דין הם מי שהיה במות המוריש בן זוגו וכן קרובי המוריש הם: ילדי המוריש וצאצאיהם , הורי המוריש וצאצאיהם והורי הוריו של המוריש וצאצאיהם

זכות הירושה של בן זוג
על פי הוראות סע’ 11 לחוק בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון

אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי אם הניח המוריש אחים או צאצאיהם או הורי הורים – שני שלישים

ירושת בן זוג בדירת המגורים
אם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון , אם לא מתקיימים תנאים אלו, כלומרבן הזוג לא היה נשוי שלוש שנים או שלא גר אותה שעה עם המוריש בדירה הכלולה בעזבון, תחולק דירת המגורים באותו אופן בו יחולק יתר הרכוש, כמפורט בפסקה הקודמת

ירושת בן זוג כשאין קרובים אחרים
אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים למעלה יורש בן הזוג את העזבון כולו

סדר העדיפות בין קרובי המוריש קבוע בסע’ 12 לחוק . ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי הוריו

ירושה מכוח אימוץ
קבועה בסע’ 16 לחוק  מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ
המאומץ וצאצאיו אינם יורשים על פי דין את קרובי המאמץ, המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו, אולם קרובי המאמץ אינם יורשים על פי דין את המאומץ.
המאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ, אולם הורי המאומץ והורי הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ

הפסולים לרשת

הפסולים לרשת קבועים בסע’ 5 לחוק
מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו.
מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזויפת.
מי שהורשע על שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש

ירושה של ידועים בציבור
ידועים בציבור אינם מנויים על המוגדרים "בני זוג" או "קרובים" על פי חוק הירושה ולפיכך אינם נחשבים כיורשים על פי דין
יורשים על פי דין הנם בן זוג נשוי של המוריש וכן ילדי המוריש וצאצאיהם , הורי המוריש ווצאצאיהם והורי הוריו של המוריש וצאצאיהם

כאשר מוריש חי עם בת זוג ידועה בציבור,(או מורישה שחיה עם בן זוג ידוע בציבור) וכתב צוואה לטובת ה ידועה בציבור, לא מתעוררת כל בעיה שכן הוראות הצוואה מחייבות וה ידועה בציבור תירש את המגיע לה על פי הצוואה. הבעיה מתעוררת כאשר בני זוג חיו כ ידועים בציבור ולא ערכו ביניהם צוואה. כאשר אחד מבני הזוג נפטר ההנחה היא כי היה בכוונתו להוריש את רכושו או חלק ממנו לבן הזוג הנותר בחיים, הגם שבני הזוג חיו בתור ידועים בציבור ולא בתור נשואים , אולם בן הזוג הנותר בחיים לא יכול לרשת את בן הזוג הנפטר  , לא כיורש על פי דין ולא כיורש על פי צוואה

הפתרון נקבע בהוראות סע’ 55 לחוק הירושה: מעין צוואה

מעין צוואה
איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים כאילו המוריש ציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש

החוק קובע חזקה לפיה כשמדובר בבני זוג ידועים בציבור, שאינם נשואים, העונים על שלושת התנאים הבאים:
חיים חיי משפחה.
במשק בית משותף.
בשעת מותו של המוריש אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר.
קיימת חזקה כי בן הזוג שנפטר התכוון לצוות לבן הזוג שנותר בחיים מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה והכל כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש

ירושה על פי צוואה

ירושה מתחלקת ליורשים על פי דין רק בהיעדר צוואה או כאשר בית המשפט לענייני משפחה פסל את הצוואה. כאשר קיימת צוואה כשרה שנערכה כדין הוראות הצוואה גוברות על הוראות החוק והירושה תתחלק ליורשים על פי הצוואה

צורת הצוואה

צורת הצוואה
על פי החוק ישנן ארבע אפשרויות לעריכת צוואה, צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל-פה, רק צוואה שתיערך באחת מארבע צורות אלו, תיחשב כצוואה כשירה על פי החוק

צוואה בכתב יד
צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תישא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו

צוואה בעדים
צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור

צוואה בפני רשות

צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט  רשם לעניני ירושה,  חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או נוטריון,  או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה חבר בית דין דתי או נוטריון

דברי הצוואה  ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה  חבר בית הדין הדתי או הנוטריון יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור

צוואה בעל-פה
שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל-פה בפני שני עדים השומעים לשונו
דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזכרון דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידיהם אצל רשם לעניני ירושה; רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם

צוואה בעל-פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים

צוואות הדדיות של בני זוג

עריכת צוואות הדדיות מקובלת מאוד בין בני זוג, הכוונה לסיטואציה בה בן זוג אחד מצווה את רכושו או את חלקו לבן הזוג השני מתוך הנחה או הסכמה כי גם בן הזוג השני ינהג באותו אופן ויצווה את רכושו שלו או חלק דומה ממנו לבן הזוג הראשון
בפסיקת בתי המשפט, במשך השנים, היו פסקי דין רבים, שעסקו בסוגיה של צוואות הדדיות, אולם בחוק הירושה, שנחקק בשנת 1965, לא היתה כל התייחסות לנושא של צוואות הדדיות רק בסוף שנת 2005, הוסף לחוק הירושה סע’ 8 א’ העוסק ב צוואות הדדיות

הסיטואציה של צוואות הדדיות גורמת לעתים לבעיות משפטיות, שיודגמו בדוגמה הבאה:
בעל ואשה נשואים, הנם בעלי זכויות בדירת מגורים. נערכו צוואות הדדיות, כאשר הבעל ציווה את חלקו בדירה , לאחר מותו, לאשה והאשה ציותה את חלקה בדירה, לאחר מותה, לבעלה. התברר, כי הבעל בגד באשתו עם מאהבת והכל, כמובן, ללא ידיעת האשה. בשלב מסויים החליט הבעל לנשל את האשה מרכושו וערך צוואה חדשה בה ציווה את חלקו בדירה למאהבת. האשה החוקית לא ידעה, כמובן, על קיום בגידה לא ידעה, כי בעלה נישל אותה מרכושו ולפיכך לא שינתה את צוואתה שלה. האשה נפטרה, הבעל זכה בחלקה שלה בדירה וציווה גם אותו לטובת ה מאהבת. אין ספק, כי לו ידעה האשה החוקית על קיום בגידה, על קיום מאהבת ועל נישולה מהירושה לטובת מאהבת, היתה משנה גם את צוואתה שלה. ברור כי האשה ציוותה את רכושה לבעל, רק מתוך ידיעה, כי גם הוא נהג כמוה
הסיפור מסתבך יותר אם מתברר, כי גם ה מאהבת היתה נשואה לבעל, שלא ידע, כי אשתו בוגדת בו וגם הם ערכו ביניהם צוואות הדדיות, כאשר, ללא ידיעתו, אשתו בגדה בו ביטלה את צוואתה וציוותה את כל רכושה ל מאהב

סע’ 8 א לחוק הירושה , העוסק ב צוואות הדדיות  קובע הסדר המנסה להתמודד עם בעיות דוגמת זו ומתייחס לבעיתיות הנובעת מהסתמכותו של כל אחד מבני הזוג, על התחייבותו של בן הזוג השני ומביטול צוואה הדדית על ידי בן זוג אחד ללא ידיעת בן הזוג האחר, הגם שברור,  כי לא ניתן לפתור מראש כל בעייה, העלולה להיווצר

צוואות הדדיות – סע’ 8
בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר
צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד. (בסעיף זה – צוואות הדדיות).
לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:
(1) בחייהם של שני בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים
(2) לאחר מות אחד מבני הזוג –
(א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;
(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.

פגמים בעריכת צוואה

מצווים, העורכים צוואות, בדרך כלל אינם משפטנים ואינם בקיאים בהוראות חוק הירושה וביתר הוראות החוק הנוגעות לעריכת צוואה. כתוצאה מכך , צוואות, יותר מכל מסמך משפטי אחר, הנערך, על פי רוב, בידי עורכי דין, נגועות בפגמים שונים אשר יש מהם הניתנים לתיקון ע"י בית המשפט ויש מהם הגורמים לביטול הצוואה כולה או חלקים מתוכה

על מנת להימנע ממצב בו פגמים בצוואה ימנעו את האפשרות לבצע את רצונו של המצווה, או יגרמו לכך שלא ניתן יהיה לדעת מה היה רצונו האמיתי של המצווה, מומלץ לערוך צוואה בפני עורך דין אשר חזקה עליו כי ידאג לעריכת צוואה תקינה כדין
עם זאת, לעתים , מכורח הנסיבות, יש צורך לערוך צוואה באופן מיידי או לשנות צוואה קודמת באופן מיידי ולא מתאפרשת עריכת צוואה המסודרת בפני עורך דין

ישנם מספר סוגים של פגמים בצוואה:  פגמים בצורת  הצוואה פגמים בתוכן הצוואה פגמים באופן עשיית הצוואה ופגמים בכשירותו של המצווה או בכשירותם של העדים

חוק הירושה מונה רשימה של פגמים, הרלונטיים לעריכת צוואה וקובע את תקפה של צוואה הנגועה בפגמים אלו כאשר ישנם פגמים שאינם ניתנים לתיקון ומביאים לפסלות הצוואה כולה או חלקים ממנה וישנם פגמים הניתנים לתיקון ע"י בית המשפט

פגמים הפוסלים צוואה

 1. העדים לצוואה קטינים או פסולי דין
 2. וואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה
 3. צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית
  צוואה שלא נעשתה ע"י המצווה עצמו
 4. צוואה שביצועה בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי
 5. צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה. כשמדובר בצוואה בעל פה, צוואה או הוראת צוואה לטובת הנהנים האמורים אינה פסולה
 6. הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות ולא ניתן  לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות
 7. צוואה סתומה   שאין לראות מתוכה למי ציווה המצווה או מה ציווה או שאין להבין משמעותה
  צוואה שבוטלה ע"י המצווה, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה
 8. צוואה התולה תקפה ברצונו של אדם שאינו המצווה
 9. כאשר מצווה ערך צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, ולא רק מוסיפות עליה.

פסילה חלקית של צוואה

כאשר נקבע בצוואה דבר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי כתנאי לזכיה או כחיוב המוטל על יורש , בטל התנאי או החיוב, ואין בכך כדי לבטל את הזכיה שהיתה מותנית או שהחיוב היה מוטל עליה.

כאשר בוטלו חלק, הוראה או תנאי של צוואה אין בכך כדי לבטל שאר חלקיה, הוראותיה או תנאיה אלא במידה שנראה לבית המשפט שהם קשורים קשר בל ינתק במה שבטל או שהמצווה לא היה רוצה בהם בלעדיו

פגמים בצוואה הניתנים לתיקון

הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות, אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה.
צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית, כאשר  עברה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות, והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא יהיה עוד באותו פגם כדי ביטול הוראת הצוואה או תיקונה
נפלה בצוואה טעות סופר או טעות בתיאורו של אדם או של נכס, בתאריך, במספר, בחשבון או כיוצא באלה, ואפשר לקבוע בבירור את כוונתו האמיתית של המצווה, יתקן את הטעות הרשם לעניני ירושה, או בית המשפט.
סע’ 25 לחוק הירושה מעניק לבית המשפט סמכות כללית לקיים צוואה על אף פגם או חסר בצורתה.  נקבע כי אם התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי בית המשפט, בהחלטה מנומקת, לקיים את הצואה אף אם נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים הנדרשים לשם עריכת צוואה באחת מארבע הדרכים הקבועות בחוק (צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות ו צוואה בעל פה)  או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור
הסמכות לקיים צוואה פגומה מותנית בכך ש"מרכיבי היסוד" של הצוואה התקיימו במלואם, כאשר החוק מגדיר מהם אותם "מרכיבי יסוד" אשר קיומם הנו תנאי לקיום צוואה על אף הפגמים שנפלו בה:

 1. בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 נדרש כי הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה.
 2. בצוואה בעדים כאמור בסעיף 20 נדרשת צוואה שנעשתה בכתב ושהמצווה הביאה בפני שני עדים.
 3. בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22  נדרשת צוואה שנאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו.
 4. בצוואה בעל פה כאמור בסעיף 23 נדרשת צוואה שנאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות.

החופש לצוות

התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה – אינה תופסת

הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה – בטלה.
אין המצווה יכול למסור לאחר את קביעת האדם שיזכה מן העזבון או את קביעת החלק היחסי או המנה
שאדם יזכה בהם; אולם אם ציין המצווה בצוואה אנשים שמתוכם יש לבחור זוכה, או ציין נכסים שמתוכם יש לבחור מנה, רשאי לבחור מי שהמצווה קבעו לכך בצוואתו; ואם לא קבע המצווה, או שקבע והבחירה לא נעשתה תוך זמן סביר, יבחר בית המשפט או אדם שיקבע בית המשפט

הצורך בצו קיום צוואה

אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום צוואה, צו ירושה – צו קיום צוואה.  מוסדרים בפרק החמישי של חוק הירושה

הצהרת על זכויות היורשים
הרשם לעניני ירושה רשאי להצהיר על זכויות היורשים: בירושה על פי דין – על ידי מתן צו ירושה בירושה על פי צוואה – על ידי מתן צו קיום צוואה
ציווה המוריש חלק מנכסיו, יינתן על אותו חלק צו קיום, ועל הנותר – צו ירושה

הגשת הבקשה
בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה באיזור מגוריו של המוריש

הגשת התנגדויות
הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לעניני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.

מתן צו ירושה וצו קיום על ידי בית המשפט
בקשה לצו ירושה או לצו קיום שהוגשה לרשם לענייני ירושה תועבר לבית המשפט בכל אחד מאלה

הוגשה התנגדות לבקשה.
המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה.
היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו ראו לנכון ליזום הליך לענין הבקשה או להצטרף להליך.
האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה חסוי, קטין או נעדר.
הצוואה נושא הבקשה היא צוואה בעל פה.
בצוואה נושא הבקשה קיים פגם או חסר .
על הירושה חלות הוראות המשפט הבינלאומי הפרטי.
הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית המשפט.
בקשה שהדיון בה הועבר לבית המשפט, יראו אותה כתובענה לפי סעיף  1 לחוק בית המשפט לענייני משפחה  ובית המשפט רשאי להצהיר על זכויות היורשים

נתן בית המשפט צו ירושה או צו קיום צוואה, יועבר העתק הצו לרשם לענייני ירושה לשם רישום

הראיות הנדרשות לצורך בקשת הצו

עובדת מותו ש ל אדם וזמן מותו טעונים הוכחה בתעודת מוות או בהצהרת מוות, זולת אם התיר בית המשפט, או הרשם לעניני ירושה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להוכיחם באופן אחר

צוואה, למעט צוואה בעל-פה, טעונה הוכחה בהגשת המקור; הוכח שהמקור נשמד בדרך או בנסיבות שאין בהם כדי לבטל את הצוואה, או שאי-אפשר להגיש את המקור, רשאי בית המשפט להתיר הוכחת הצוואה בהגשת העתק או באופן אחר

תכנם של צו ירושה ו צו קיום צוואה

צו ירושה יצהיר על שמות היורשים ועל חלקו היחסי של כל אחד מהם בעיזבון

צו קיום צוואה יצהיר שהצוואה היא בת-תוקף חוץ מהוראותיה שבית המשפט מצא שהן בטלות

כוחם של צו ירושה וצו קיום צוואה

צו ירושה וצו קיום כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו

תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום צוואה

נתן רשם לעניני ירושה או בית משפט צו ירושה או צו קיום צוואה, רשאי כל אחד מהם, לגבי צווים שנתן, לפי בקשת מעוניין בדבר, לתקנם או לבטלם על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו בזמן מתן הצו; ואולם ראה רשם לענייני ירושה שלא להיזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפני מתן הצו, או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה, יעביר את הבקשה לבית המשפט
תוקן או בוטל צו ירושה או צו קיום צוואה, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים וליורשים על פי דין או לנהנים על פי הצוואה

הגנת רוכש בתום לב

מי שרכש זכות בתום לב ובתמורה בסמכו על צו ירושה או על צו קיום שהיה בר-תוקף אותה שעה, או מי שקיים חיוב בתום לב בסמכו כאמור, אין לבטל זכותו או לחייבו שנית אף אם הצו תוקן או בוטל לאחר מכן.