דיני ירושה וצוואה

קבועים בהוראות חוק הירושה, תשכ"ה 1965.

סע’ 1 לחוק קובע, כי לאחר מותו של אדם מתחלק עזבונו בין יורשיו, העברת העיזבון ליורשים היא ה"ירושה".
סע’ 2 לחוק קובע, כי כאשר אדם ערך צוואה, גוברות הוראות הצוואה על הוראות החוק.

ירושה על פי דין

החוק קובע, כי יורשים על פי דין הם מי שהיה במות המוריש בן זוגו וכן קרובי המוריש שהם: ילדי המוריש וצאצאיהם , הורי המוריש וצאצאיהם והורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.

החוק קובע כיצד יחולק העזבון בין בן הזוג של הנפטר ובין היורשים על פי דין האחרים וכן את סדר הקדימויות ביניהם.

על פי החוק, בן-זוגו של המוריש נוטל את כל המיטלטלין כולל המכונית ונוטל משאר העזבון:

אם הניח המוריש ילדים או צאצאיהם או הורים – חצי

אם הניח המוריש רק אחים או צאצאיהם או הורי הורים  – שני שלישים. אולם, אם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעזבון יטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העזבון.

אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים למעלה יורש בן הזוג את העזבון כולו

החוק גם קובע הוראות בעניין ירושה מכח אימוץ.

מי נחשב בן זוג? לא רק בני זוג נשואים.

החוק קובע חזקה לפיה כשמדובר בבני זוג ידועים בציבור, שאינם נשואים, העונים על שלושת התנאים הבאים:
1. חיים חיי משפחה.
2. במשק בית משותף.
3. בשעת מותו של המוריש אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר.
קיימת חזקה, כי בן הזוג שנפטר התכוון לצוות לבן הזוג שנותר בחיים, מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין, אילו היו נשואים זה לזה והכל כשאין הוראה אחרת, מפורשת או משתמעת, בצוואה שהשאיר המוריש.

ירושה על פי צוואה

כאשר קיימת צוואה כשרה שנערכה כדין הוראות הצוואה גוברות על הוראות החוק והירושה תתחלק ליורשים על פי הצוואה

צורת הצוואה

על פי החוק, ישנן ארבע אפשרויות לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל-פה, רק צוואה שתיערך באחת מארבע צורות אלו, בתנאים הקבועים בחוק, תיחשב כצוואה כשירה.

צוואות הדדיות של בני זוג

עריכת צוואות הדדיות מקובלת מאוד בין בני זוג, הכוונה לסיטואציה בה בן זוג אחד מצווה את רכושו או את חלקו לבן הזוג האחר מתוך הנחה או הסכמה, כי גם בן הזוג האחר ינהג באותו אופן ויצווה את רכושו שלו או חלק דומה ממנו לבן הזוג האחד.

החוק קובע הסדר מיוחד לגבי צוואות אלו, המתייחס לבעייתיות הנובעת מהסתמכותו של כל אחד מבני הזוג, על התחייבותו של בן הזוג האחר ומהאפשרות, כי ייעשה ביטול של צוואה הדדית על ידי בן זוג אחד ללא ידיעת בן הזוג האחר.

פגמים בעריכת צוואה

מצווים, העורכים צוואות, בדרך כלל אינם משפטנים ואינם בקיאים בהוראות חוק הירושה וביתר הוראות החוק הנוגעות לעריכת צוואה. כתוצאה מכך , צוואות, יותר מכל מסמך משפטי אחר, הנערך, על פי רוב, בידי עורכי דין, נגועות בפגמים שונים אשר יש מהם הניתנים לתיקון ע"י בית המשפט ויש מהם הגורמים לביטול הצוואה כולה או חלקים מתוכה, בהתאם להוראות החוק.

על מנת להימנע ממצב בו פגמים בצוואה ימנעו את האפשרות לבצע את רצונו של המצווה, או יגרמו לכך שלא ניתן יהיה לדעת מה היה רצונו האמיתי של המצווה, מומלץ לערוך צוואה בפני עורך דין אשר חזקה עליו כי ידאג לעריכת צוואה תקינה כדין.

צו ירושה וצו קיום צוואה

כדי שהיורשים יוכלו לממש את זכויותיהם על פי דין, או על פי צוואה, הם זקוקים לצו שיפוטי שיאשר את זכויותיהם, הוא צו הירושה, או צו קיום הצוואה, לפי העניין.

בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה באיזור מגוריו של המוריש.

החוק קובע את הדרך להגשת הבקשה ולהגשת התנגדות לבקשה.

כאשר הוגשה התנגדות, מעביר הרשם לענייני ירושה את התיק לבית המשפט לענייני משפחה, המקיים הליך משפטי בעניין.