הורים לילדים, בין אם הם הורים ביולוגיים ובין אם הם הורים מאמצים מחוייבים בחובות ונהנים מזכויות כלפי הילדים המוסדרות בחקיקה וזאת בין בחיי ההורים ובין לאחר פטירתם.

ההורים נחשבים גם אפוטרופסים טבעיים של ילדיהם ובחירותיהם מחייבות את הילדים. אפוטרופוס אחר הוא האפוטרופוס הממונה, אותו ממנה בית המשפט או בית הדין הרבני כדי לדאוג לאדם שאינו יכול לדאוג לעצמו בדרך כלל בשל ליקוי גופני.