האפוטרופסות מוסדרת בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב, 1962

בני אדם שאינם יכולים לדאוג לעצמם או שהחוק שולל מפעולותיהם את התוקף המשפטי, זקוקים לאדם שהחוק מעניק לו את הסמכות לדאוג לגופם ולרכושם ושפעולותיו שהוא עושה בשמם תחייבנה אותם, הוא האפוטרופוס.

אפוטרופוס טבעי ואפוטרופוס ממונה

אפוטרופוס טבעי:

אפוטרופוס טבעי קיים רק לגבי קטינים. לפי החוק "ההורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים". במילוי תפקידם עליהם ביחד ובהסכמה. רק בעניין, שאינו סובל דיחוי, רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו.
כאשר ההורים חיים בנפרד, הסכם ביניהם לגבי ענייני האפוטרופסות צריך לקבל את אישור ביהמ"ש. לא הגיעו ההורים להסכמה, יכריע ביהמ"ש ע"פ עקרון טובת הילד.

ביהמ"ש רשאי להטיל פיקוח על הורה שאינו מסוגל לקיים או המזניח את חובותיו בנוגע לקטין או לרכושו או שנשקפת ממנו סכנה לקטין או לרכושו. ביהמ"ש רשאי לשלול ממנו את האפוטרופסות או להגבילה.

אפוטרופוס ממונה:

האפוטרופוס ימונה ע"י בית המשפט, באותם המקרים בהם הצורך באפוטרופסות אינו יכול לבוא על סיפוקו ע"י אפוטרופסים טבעיים:

א. אדם שאי אפשר עדיין לזהותו לכן אי אפשר לדעת אם יש או אין לו אפוטרופסים טבעיים.
ב.  קטין שלגבי שני הוריו קיימת סיבה חוקית מספקת לשלילת האפוטרופסות.
ג.  פסול דין, היינו אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו.
ד. אדם אחר שאינו יכול דרך קבע או ארעי לדאוג לענייניו כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם בעדו.
ה. עובר.

לפני מינוי האפוטרופוס יש לשמוע דעתו של האדם שמונה לו האפוטרופוס , אם ניתן לבררה.

בית המשפט רשאי לקבוע, בהתאם לנסיבות ולטובת האדם שמונה לו אפוטרופוס, האם ימונה אפוטרופוס זמני, אפוטרופוס לדין (לצורך ביצוע פעולה משפטית או ייצוג בהליך משפטי), אפוטרופוס לגוף, אפוטרופוס לרכוש, או לכמה מנושאים אלו יחדיו.

סמכויותיו ותפקידו של האפוטרופוס הנם לדאוג לגופו, לרכושו או לעניניו המשפטיים של האדם שמונה לו האפוטרופוס, בהתאם לסוג המינוי  ולצורך כך הוא רשאי לממן מכספו של האדם שמונה לו אפוטרופוס ההוצאות הדרושות לצרכים אלו.

בעניינים מסוימים, הקבועים בחוק, נשללת סמכות האפוטרופוס לייצג את האדם שמונה לו אפוטרופוס, אלא אם ביהמ"ש אישר את פעולותיו מראש.

החוק מחייב את האפוטרופוס, בכל עניני האפוטרופסות, לנהל חשבונות, ולהגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח,כפי שיורה, אך לפחות פעם אחת בשנה וכן בגמר תפקידו של האפוטרופוס או בפקיעת האפוטרופסות.

סיום תפקיד האפוטרופוס

האפוטרופסות על קטין פוקעת משנהיה בגיר. עפ"י החוק, אדם נחשב לבגיר כשהגיע לגיל 18.
האפוטרופסות על פסול דין פוקעת מיד עם ביטול פסלותו ע"י ביהמ"ש.
האפוטרופסות על אחרים פוקעת מן היום שבו, לפי קביעת ביהמ"ש, חדלו להתקיים הסיבות שהביאו לאפוטרופסות או הושגה מטרתה של האפוטרופסות.
האפוטרופסות פוקעת בכל מקרה עם מותו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.

בית המשפט רשאי לפטר את האפוטרופוס, אם ימצא שטובת האדם שמונה לו אפוטרופוס דורשת זאת. האפוטרופוס עצמו רשאי להגיש הודעת התפטרות, המותנית באישור בית המשפט.