הסדר איזון המשאבים

הסדר הקבוע בחוק וחל על זוגות נשואים, שלא ערכו הסכם ממון, או שערכו הסכם, שאינו קובע הסדר אחר.

מהות הסדר איזון המשאבים הנה, כי כל עוד בני הזוג נשואים, הזכויות והחובות, הרשומות על שם כל אחד מבני הזוג הנן קניינו הבלעדי של אותו בן זוג, על שמו הן רשומות. רק עם פקיעת הנישואין, מתבצעת חלוקה שווה בין שני בני הזוג, הן בזכויות והן בחובות (= "איזון משאבים").

החוק מונה מס' חריגים, שלא יחולקו בשווה בין בני הזוג, בעת פקיעת הנישואין:

  1. נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין.
  2. גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי     שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף, או מוות.
  3. נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

איזון המשאבים יכול להתבצע, ע"פ החוק, גם אם הצדדים עדיין לא התגרשו בפועל, כאשר מתקיימת אחת מתוך האפשרויות הבאות:

  1. חלפה שנה מיום שנפתח הליך להתרת הנישואין.
  2. חלפה שנה מיום שהוגשה תביעה לחלוקת הרכוש.
  3. קיים קרע בין בני הזוג.
  4. בני הזוג חיים בנפרד, אפילו תחת אותה קורת גג משך תשעה חודשים.

בית המשפט או בית הדין רשאים לקצר או להאריך את התקופה, בנסיבות, המפורטות בחוק.