מזונות ילדים

מזונות ילדים

חיוב ההורים במזונות ילדים משתנה בהתאם לגיל הילדים ובהתאם לשיעור המזונות. כעקרון, כשמדובר בילדים קטנים, שאינם מסוגלים לדאוג למזונותיהם בעצמם, ובמזונות ההכרחיים לקיומם (מזונות ילדים – לא רק אוכל, אלא כל צרכי הילדים, לרבות מדור, ביגוד, הוצאות חינוך וכד') מוטל חיוב מזונות ילדים על האב. חיוב זה הנו אבסולוטי ואינו קשור לרמת השתכרותו של האב בפועל. האב חייב מזונות ילדים אף אם הוא עני והילדים עשירים.

על האם לא מוטלת חובת מזונות ילדים. האם יכולה להיות מחויבת בתשלום מזונות ילדים, לפי המצב הכלכלי, הרמה החברתית ולפי מנהגם של הזוג.

זכותו של הילד לקבלת מזונות ילדים אינה מושפעת מהיחסים המשפטיים שבין הוריו.גם אם האם לא מילאה חובותיה כלפי האב חייב האב בתשלום מזונות ילדים. גם הסכם בין ההורים בדבר העברת חובת מזונות ילדים אל האם החיה בנפרד, אינו יכול לפגוע בזכות הילד לתבוע מזונות ילדים מהאב.

שיעור מזונות ילדים

על האב לספק לילדים מזונות לפי צורכיהם ההכרחיים ולאו דווקא לפי עושרו. בגידול הוצאות מזונות ילדים עקב התייקרות במשק או עקב גדילת הילד צריך לשאת האב. גם אם נקבע סכום מסוים בהסכם עבור מזונות ילדים (כגון הסכם גירושין) יכול בית הדין הרבני או בית המשפט לשנות את סכום מזונות הילדים בהתחשב בשינויים.

מזונות זמניים

תשלום מזונות זמניים נועד לספק לילדים מזונות זמניים סמוך לאחר הגשת תביעת מזונות, מבלי שיידרשו להמתין עד לסיום הדיון ב תביעת מזונות.

ניתן להגיש בקשה בכתב בגין מזונות זמניים, לאחר הגשת כתב ההגנה ב תביעת מזונות, או, לבקש מזונות זמניים בעל פה, בדיון הראשון, המתקיים בתיק מזונות.

בית המשפט רשאי לפסוק מזונות זמניים על יסוד בקשה למזונות זמניים והתשובה, ללא קיום דיון בעניין מזונות זמניים, אולם בד"כ נפסקים מזונות זמניים בדיון שקובע בית המשפט.

פסיקת מזונות זמניים בבית המשפט לענייני משפחה מתבצעת במהירות והסכומים שנפסקים עבור מזונות זמניים קרובים לסכומים הנפסקים כ מזונות ילדים בפסק הדין הסופי.

לעניין גביית מזונות, נחשבים מזונות זמניים, חוב מזונות הניתן לגבייה באמצעות הוצאה לפועל.

הגדלת מזונות / הפחתת מזונות

פסיקת מזונות ילדים אינה סופית. מזונות ילדים ניתנים לשינוי ע"י בקשה להגדלת מזונות הפחתת מזונות.

הגדלת מזונות הפחתת מזונות אפשרית כאשר חל שינוי נסיבות מהותי, בין מועד פסק הדין למזונות ילדים ובין מועד הבקשה להגדלת מזונות הקטנת מזונות.

בית המשפט נוטה לצמצם שינוי גובה מזונות, רק למקרים בהם שינוי הנסיבות מהותי, כאשר נטל ההוכחה מוטל על התובע הגדלת מזונות הפחתת מזונות.

הגדלת מזונות הקטנת מזונות מתבצעת בבית המשפט

דרך נוספת להגדלת מזונות ילדים היא תביעה עצמאית של הילדים ל הגדלת מזונות. כאשר מזונות ילדים נקבעו ב הסכם גירושין בין ההורים, הילדים אינם צד ל הסכם הגירושין והם רשאים לתבוע, באמצעות האם, הגדלת מזונות.

בתביעה ל הגדלת מזונות, המוגשת כ תביעה עצמאית של הילדים לא נדרש שינוי נסיבות. די בכך שהילדים לא היו צד ל הסכם גירושין כדי לאפשר להם לתבוע הגדלת מזונות ילדים.