חיוב ההורים במזונות ילדים משתנה בהתאם לגיל הילדים ובהתאם לשיעור המזונות.

משך שנים רבות היה מקובל העקרון כי כשמדובר בילדים קטנים, שאינם מסוגלים לדאוג למזונותיהם בעצמם, ובמזונות ההכרחיים לקיומם (מזונות ילדים – לא רק אוכל, אלא כל צרכי הילדים, לרבות מדור, ביגוד, הוצאות חינוך וכד') מוטל חיוב מזונות ילדים על האב. חיוב זה הנו אבסולוטי ואינו קשור לרמת השתכרותו של האב בפועל. האב חייב מזונות ילדים אף אם הוא עני והילדים עשירים ואילו על האם לא מוטלת חובת מזונות ילדים.
רק כאשר מדובר בתשלומים שמעבר למזונות ההכרחיים, נלקחו בחשבון הכנסותיהם הפנויות של שני ההורים.

ביום 19.7.2017 ניתן פסק דין בהרכב של שבעה שופטים בבית המשפט העליון, שככל הנראה יצר מהפך בדיני מזונות הילדים.
פסק הדין עסק אמנם בסיטואציה של משמורת משותפת, אולם, משתמע מדעת רוב השופטים בהרכב, כי מהיום והלאה יחול חיוב המזונות על האב בלבד, רק כאשר מדובר בילדים עד גיל 6 ואילו כאשר מדובר בילדים מעל גיל 6 יחוייבו שני ההורים במזונותיהם בהתאם לזמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים ובהתאם ליחס בין ההכנסות הפנויות של כל אחד מההורים.
עם זאת, מסתמן, כי בתי הדין הרבניים, שאינם כפופים לפסיקת בית המשפט העליון, ימשיכו לפסוק בדיני המזונות, כפי שפסקו בעבר, כלומר חובה מוחלטת החלה על האב בלבד.

מזונות זמניים

תשלום מזונות זמניים נועד לספק לילדים מזונות זמניים סמוך לאחר הגשת תביעת מזונות, מבלי שיידרשו להמתין עד לסיום הדיון בתביעת מזונות.
ניתן להגיש בקשה בכתב בגין מזונות זמניים, לאחר הגשת כתב ההגנה בתביעת המזונות, או, לבקש מזונות זמניים בעל פה, בדיון הראשון, המתקיים בתיק המזונות.

פסיקת מזונות זמניים בבית המשפט לענייני משפחה מתבצעת במהירות והסכומים שנפסקים עבור מזונות זמניים קרובים לסכומים הנפסקים כמזונות ילדים בפסק הדין הסופי.

לעניין גביית מזונות, נחשבים מזונות זמניים, חוב מזונות הניתן לגבייה באמצעות ההוצאה לפועל.

הגדלת מזונות / הפחתת מזונות

פסיקת מזונות ילדים אינה סופית. מזונות ילדים ניתנים לשינוי ע"י בקשה להגדלת מזונות או להפחתת מזונות. הגדלת מזונות או הפחתת מזונות אפשרית כאשר חל שינוי נסיבות מהותי, בין מועד פסק הדין למזונות ילדים ובין מועד הבקשה להגדלת המזונות או להפחתת המזונות.

דרך נוספת להגדלת מזונות ילדים היא תביעה עצמאית של הילדים להגדלת מזונות. כאשר מזונות הילדים נקבעו בהסכם גירושין בין ההורים, הילדים אינם צד להסכם הגירושין והם רשאים לתבוע, באמצעות האם, הגדלת מזונות. בתביעה להגדלת מזונות, המוגשת כתביעה עצמאית של הילדים לא נדרש שינוי נסיבות. די בכך שהילדים לא היו צד להסכם גירושין כדי לאפשר להם לתבוע הגדלת מזונות ילדים. אולם, בשנים האחרונות פחתה הנכונות של בתי המשפט לאפשר הגדלת מזונות בדרך זו.